Contract Us


ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.สมมาตร แสงเงิน

เลขานุการคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ iEECON2019

โทรศัพท์  ๐๘๑-๔๒๐-๓๔๔๔ หรือ ๐๒-๙๘๘-๔๐๓๕ ต่อ ๒๓๓๙

โทรสาร  ๐๒-๙๘๘-๔๐๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ieecon2019@gmail.com

เว็บไซต์  http://www.ieecon2019.mut.ac.th

Home